Privatlivspolitik

Ansvar

Hos Mumma med hjemmesiden mumma.dk prioriterer vi beskyttelsen af dine persondata højt, uanset i hvilken sammenhæng de bruges.

Denne Persondatapolitik beskriver, hvorledes Mumma/mumma.dk behandler dine persondata.

Virksomhed

Mumma har cvr.nr. 42355151 og drives fra adressen, C.F.Møllers Allé 16 1 mf 

Persondata og formål med indsamlingen

Det er vigtigt for Mumma, at dine persondata opbevares sikkert og fortroligt. I overensstemmelse med reglerne på området har vi procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine persondata og for at opfylde gældende lovgivning.

Vi indsamler kun almindelige persondata (navn, adresse, e-mail og telefonnummer)

Reglerne for behandling af persondata

Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor og ift. de handelsbetingelser, som står på Mumma.dk. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger kun de data, som skal bruges til det konkrete formål.

Vi kontrollerer, at de persondata vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Vi beder dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.

Dine persondata vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

Mumma skal opbevare følgende oplysninger om dig.

Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.

Dine rettigheder

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Ved indsigelse, så kontakt Mumma, C.F. Møllers Allé 16 1 mf, info@mumma.dk. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du kan til enhver tid rette henvendelse til Mumma og få oplyst, hvilke oplysninger Mumma som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. Vi vil snarest besvare din henvendelse herom og oplyse dig, hvis ikke den er besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, om hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Opdager du, at de oplysninger, som Mumma som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, vil Mumma sørge for at rette disse oplysninger. Du opfordres til selv – om muligt – at foretage rettelser af sådanne fejl. Indhold og oplysninger på Mumma, som du selv angiver, kan du til enhver tid selv berigtige og slette. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos Mumma bedes du rette henvendelse til Mumma på mailen info@mumma.dk.

På din skriftlige anmodning vil vi – inden 4 uger fra modtagelsen af din anmodning – give dig oplysninger om, hvorvidt vi behandler persondata om dig. Vi vil også give dig oplysninger om, 1) hvilke persondata der behandles, 2) formålene, 3) kategorierne af modtagere af persondata og 4) tilgængelig information om kilden til persondata. Hvis vi ikke kan give disse oplysninger til dig inden for de angivne 4 uger efter datoen for modtagelsen af din anmodning, oplyser vi dig om årsagen til dette og det tidspunkt, hvor oplysningerne sandsynligvis vil være tilgængelige.

Oplysninger opbevares i mindst 12 mdr. efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse. Persondata skal slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning.

Hvis du konstaterer en sikkerhedsbrud hos Mumma på hjemmesiden mumma.dk, skal du straks rette henvendelse til Christina Heislund Meinert

Databehandler


Mumma anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift. Disse virksomheder fungerer som databehandler i forhold til de persondata, som Mumma er dataansvarlig for. Databehandleren handler alene efter instruks fra Mumma og databehandling foretages indenfor den Europæiske Union.


Mumma databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af persondata. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.


Sikkerhedsforanstaltninger


Mumma beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Disse regler opdateres løbende og indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Mumma sørger for, at de indsamlede oplysninger, inklusive persondata, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder.


Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af persondata for at hindre uautoriseret adgang og for at overholde gældende lovgivning. Vores sikkerhed kontrolleres jævnligt. De oplysninger og personlige oplysninger, du giver os, gemmes på vores egen eller på en af vores databehandleres servere.


Mumma har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden handling i strid med gældende lovgivning.


Vi gemmer og behandler dine personlige data på it-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Systemerne er placeret på servere i sikrede lokaler.


Vi bruger industristandarder som firewalls og autentificeringsbeskyttelse for at beskytte dine persondata.


Hvis du sender persondata til os via mail, skal du være opmærksom på, at afsendelse til os ikke er sikker, såfremt dine mails ikke er krypterede.


Vi har fuld adgang til alle dine persondata, der er opbevaret i vore database(r) og på vores server(e). Persondata vil alene blive tilgået på ”need to know” basis.


Ændring af persondatapolitik


Mumma kan til enhver tid og uden varsel opdatere og ændre denne Persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af på www.mumma.dk


Henvendelser


Henvendelser vedrørende Persondatapolitikken kan rettes til Christina Heislund Meinert, C.F. Møllers allé 16 1 mf. 2300 København S – info@mumma.dk


Datatilsynet


Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Mummas indsamling og behandling af dine persondata: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, T.: +45 3319 3200, Mail: dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk